Izvēlne
Pirkumu grozs

Noteikumi

Šie Noteikumi ir dokuments ar juridisku spēku un tie nosaka Pircēja un Pārdevēja abpusējās tiesības, pienākumus un atbildību un citus noteikumus attiecībā uz Pārdevēja piedāvāto preču un pakalpojumu pirkšanu un pārdošanu, iegādājoties preces un/vai pakalpojumus Internet veikalā.

Pircējs var iegādāties preces un pakalpojumus Internet veikalā, tikai piekrītot Noteikumiem. Apliecinot, ka ir izlasīti Noteikumi, Pircējs apņemas tos ievērot un rīkoties tiem atbilstoši. Iegādājoties Internet veikalā preces un/vai pakalpojumus, Pircējs piekrīt ievērot Noteikumus un apliecina, ka tos saprot. Ja Noteikumi nav izlasīti un/vai saprasti, vai arī Pircējs tiem nepiekrīt, preces un/vai pakalpojumus iegādāties nav iespējams.

PIRKŠANAS–PĀRDOŠANAS LĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ
Kad Pircējs reģistrējas Internet veikalā, tiek uzskatīts, ka ir izlasīta Privātuma politika.
Pircējs reģistrējas, aizpildot reģistrācijas veidlapu un sniedzot nepieciešamos datus (turpmāk – Reģistrācijas datus). Par Reģistrācijas datu pareizību, neizpaušanu un/vai saglabāšanu ir atbildīgs Pircējs. 
Lai iegādātos Preces, Pircējs veic pasūtījumu Internet veikalā, aizpildot elektronisku pasūtījuma veidlapu. 
Par katru Pircēja pasūtījumu tiek slēgts Pirkšanas–pārdošanas līgums.
Tiek uzskatīts, ka Pircējs un Pārdevējs noslēguši Pirkšanas–pārdošanas līgumu, kad Pircējs:
• veic pasūtījumu un izveido preču grozu atbilstoši Pārdevēja instrukcijai un norāda piegādes adresi vai preču saņemšanas veidu;
• apliecina, ka ir izlasīti Noteikumi, izvēlas apmaksas veidu un apmaksā pasūtījumu;
• Pārdevējs apstiprina Pircēja pasūtījumu, parādot un/vai nosūtot informāciju par pasūtījumu, apstiprinājumu .
Ja Pircējs daļēji vai pilnībā nepiekrīt Noteikumiem, preces un/vai pakalpojumus iegādāties nav iespējams. 
Pirms Pirkšanas–pārdošanas līguma noslēgšanas Pārdevējs var nosūtīt Pircējam vēl citus apstiprinājumus, piemēram, apstiprinājumu, ka saņemts maksājums utt. 
Pirkšanas–pārdošanas līgums ir spēkā līdz šīs vienošanās noteikto pienākumu izpildei. Pirkšanas–pārdošanas līgumu uzskata par izpildītu, kas Preces ir nodotas Pircējam atbilstoši Noteikumos un spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos aprakstītajai procedūrai. 
Pircējs apņemas pēc sava pasūtījuma apstiprināšanas apmaksāt un pieņemt Internet veikalā pasūtītās Preces.
Pārdevējs var neapstiprināt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs nav izpildījis visus Preču pasūtīšanas nosacījumus, ja Pārdevējam nav Preces, kuru Pircējs vēlas iegādāties, ja Pircējs nav apliecinājis piekrišanu Noteikumiem, un/vai citu iemeslu dēļ, kurus var individuāli izpaust Pircējam.

Pircējs apņemas
apmaksāt pasūtītās Preces un to piegādi un veikt citus maksājumus (ja tādi norādīti, slēdzot Pirkšanas–pārdošanas līgumu) un pieņemt pasūtītās Preces; 
apskatīt un pārbaudīt Preces, tās pieņemot, un informēt Pārdevēju par bojājumiem, acīmredzamiem defektiem un modeļa vai montāžas atšķirībām no tā, ko Pircējs pasūtījis atbilstoši šajos Noteikumos aprakstītajai procedūrai; 
pārbaudīt iegādāto Preču kvalitāti un informēt par to Pārdevēju e-pasta adresi: labas.aloevera24@gmail.com par Preču trūkumiem, ko nebija iespējams pamanīt, Preces pieņemot; segt Preču atpakaļatdošanas izmaksas, izņemot gadījumus, kad Pārdevējs ir piekritis segt šīs izmaksas.
nekavējoties atjaunināt informāciju, ja ir mainījušies Pircēja Reģistrācijas dati vai Preču piegādes dati.


Pārdevējs apņemas: 
cienīt Pircēja privātumu un sargāt Pircēja datu konfidencialitāti, izņemot spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos un Internet veikala Privātuma politikā noteiktos gadījumus; Ja Pārdevējs kāda iemesla dēļ nevar pārdot Pircējam pasūtīto Preci, par Preci/pasūtījumu samaksātā summa ir jāatmaksā 2 darba dienu laikā.

Līguma laušana un preču
atgriešana preču atgriešana iespējama saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Izpakotas personīgas vajadzības preces, nevar būt atgriestas higienisko normu deļ, ka arī netiek atgriesta nauda par saņemtajiem pakalpojumiem. Visu neatgriežamo preču saraksts atrodams Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr. 255 "Distances līguma noteikumi"


Pircējam, atgriežot preces, ir jāievēro šādi nosacījumi:
atgriežot preci, tai jābūt oriģinālajā iepakojumā preces nedrīkst sabojāt Pircējs Produktu nedrīkst lietot, produktam jābūt pārdodamā stāvoklī (ar etiķetēm un aizsargplēvi utt.). atgrieztām precēm jābūt tādas pašas konfigurācijas, kādas saņēmušas Pircējs; Pirms bojātās preces atgriešanas vai nomaiņas, arī gadījumos, kad kvalitatīvas preces tiek atdotas ne saistībā ar līguma atcelšanu, Pircējs sazinās ar Pārdevēju pa e-pastu: labas.aloevera24@gmail.com

Pircējs nevar atgriezt preces, kuru atgriešanu neparedz Latvijas Republikas tiesību akti.